SISTEM ZA KOMPENZACIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

JKP Beogradske Elektrane

 • Kompanija


  JKP Beogradske Elektrane

 • Industrija


  Energija

 • Rešenje

  #


Izazov

Poboljšanje kvaliteta električne energije na objektu JKP Beogradske Elektrane TO Novi Beograd. Mreža se sastoji od različitih aktivnih i pasivnih potrošača, takođe ona u sebi sadrži i nelinearne potrošače koji izazivaju harmonijsku distorziju u mreži. Ovo dovodi do postojanja reaktivne energije u mreži kao i viših harmonika. Reaktivna energija je nekorisna energija koja stvara dodatna troškove i potrebno je da se eliminiše. Pojava viših harmonika (izobličenje napona i struje) utiče na veće zagrevanje Zbog činjenice, da je postoječi sistem kompenzacija bez filterskih prigušnica, a mreža radi sa velikom količinom nelinearnih potrošača koji proizvode harmonijka izobličenje, planira se instalacija novog kompenzacijskog sistema sa odgovarajućim dizajnom. Novi sistem kompenzacije treba da obezbedi siguran i pouzdan rad mreže. Izvršiti merenja i harmonijsku analizu mreže kako bi se optimizovao dizajn opreme sistema kompenzacije u TO Novi Beograd.

Sledeći koraci su izvedeni:

 • Merenja, uključujući merenje opterećenja i harmonijske distorzije
 • U obzir su uzeti odgovarajući kratko-spojni uslovi u mreži
 • Urađen je model mreže na osnovi raspoloživih podataka uključujući
  • odgovarajuće uslove kratkog spoja,
  • opterećenja aktivnom i reaktivnom snagom,
  • odgovarajuća harmonijska distorzija na 6 kV nivou.
  • harmonijska studija koja povrđuje optimizovan dizajn sistema kompenzacija na pojedinačnim lokacijama sa sledećim rezultatima
 • Ustanoviti opšti električni dizajn kompenzacija,
 • Proveriti impedansne/harmonijske uslove na pojedinačnim lokacijama.

Rešenje

U tu svrhu je instaliran kompenzacijski sistem GRIDCON POCOS® 5000 kVAr, 6 kV, 50 Hz, 7% de-tuned u četiri koraka od 1250 kVAr koji IAC sertifikovan, čime se sprečavaju nesreće I obezbeđuju ljudi, koje nastaju zbog grešaka u mreži ili opremi. Na osnovu izvršenih merenja izabrano je da kompenzacija reaktivne energije radi na učestanosti od 189Hz. Na ovaj način je obezbeđeno da kompenzacija reaktivne energije ne ode u rezonanciju, kao i povećanje kvaliteta električne energije u mreži (obezbedi da faktor snage na 6kV izvodu transformatora bude približno 1, I da umanji 5-ti I 7-I harmonik struje za 30%

Rezultat

Sistem kompenzacije raktivne energije obezbeđuje faktor snage iznad 0,95 na 110 kV priključnoj tački u svim uslovima rada, zasniva se na osnovu profila opterećenja i dizajniran je u četiri koraka od 1250 kVAr koji se automatski kontrolišu, da prate profil dnevnog opterećenja. Instalirani kompenzacijski sistem omogućava dalje povećanje ukupne potrošnje mreže, omogućava priključenje novih potrošača sa nelinearnim ponašanjem kao što su frekventno regulisani motori i ako je potrebno uopšte dozvoljava nadogradnju do većih reaktivnih snaga (do 7,5 MVAr, da se postigne faktor snage 1 na 110 kV nivou).
ImageImage